11/11. Jabari Davis All Star Showcase @ Purple Onion. 140 Columbus Ave. SF. 8 PM. $20. Feat Chris Storin, Stuart Thompson, Priya Prasad, Rad Reyes, Yayne Abeba, and Jabari Davis.

11/11. Jabari Davis All Star Showcase @ Purple Onion. 140 Columbus Ave. SF. 8 PM. $20. Feat Chris Storin, Stuart Thompson, Priya Prasad, Rad Reyes, Yayne Abeba, and Jabari Davis.