Totally Biased: Kevin Kataoka (#SF00s): Asian Evasion.