fuckyeahtignotaro:

Tig Notaro in Stanford. (2014)

fuckyeahtignotaro:

Tig Notaro in Stanford. (2014)